top of page
IF-VIG logo EN.png
IF-VIG

UTILITY of the Frail-VIG index

VE2.png
VE1.png

El VIG-express és una eina de valoració multidimensional/ geriàtrica ràpida de les persones grans amb multimorbiditat, fragilitat i/o identificades com a PCC/MACA, pensada per facilitar el diagnòstic situacional inicial (és a dir:  1/ identificació

de dimensions alterades i necessitats; i 2/ quantificació del grau de reserva/fragilitat*). El grau de fragilitat es calcula a partir de l'equivalència amb l'Índex Fràgil-VIG

Ha estat desenvolupat partint de la revisió de la literatura i utilitzant metodologies de consens amb 30 professionals experts (infermeres, treballadors socials i metges), de múltiples especialitats i àmbits assistencials, tan sanitaris com socials.  Aquest instrument parteix del constructe de l’Índex Fràgil-VIG, incorporant algunes noves dimensions i simplificant altres apartats.

El VIG-express està dissenyat per ser utilitzat en tots els àmbits (preferentment en el comunitari), i per ser administrat per qualsevol dels professionals que atén aquestes persones: metges, infermeres, treballadors socials, o altres

Les diferents dimensions s'exploren a partir de preguntes trigger, amb l'objectiu d'oferir al professional una valoració de forma ràpida i "ad hoc". Les dimensions on s'identifiquin alteracions, es proposa realitzar una valoració en profunditat utilitzant escales validades. 

ATENCIÓ: Aquest és un instrument que actualment està tot just en procés de validació. En cas de voler utilitzar-lo per a la pràctica assistencial i/o la recerca, se'n recomana un ús prudent, així com la notificació a l'equip investigador

bottom of page